Grennaskolans drogpolicy syftar till att skapa en trygg och säker skolmiljö fri från alkohol och andra droger. Skolan har nolltolerans mot alla former av droganvändning. Detta innebär att:

  1. Förbud mot droger och alkohol: All användning, innehav, distribution eller försäljning av alkohol, narkotika och andra otillåtna substanser är strikt förbjuden på skolans område och under alla skolrelaterade aktiviteter.
  2. Förebyggande arbete: Skolan arbetar aktivt med drogförebyggande åtgärder genom utbildning, information och samarbete med elever, föräldrar och externa organisationer.
  3. Stöd och hjälp: Elever som misstänks använda droger eller alkohol erbjuds stöd och hjälp. Skolan samarbetar med vårdnadshavare och professionella resurser för att ge eleven bästa möjliga stöd.
  4. Konsekvenser vid överträdelse: Vid misstanke om brott mot drogpolicyn kommer skolan att vidta omedelbara åtgärder. Detta kan innebära samtal med eleven och vårdnadshavare, avstängning eller polisanmälan beroende på situationens allvar.
  5. Testning: Skolan förbehåller sig rätten att genomföra slumpmässiga drogtester vid misstanke om droganvändning, i enlighet med gällande lagar och regler.

Genom denna drogpolicy strävar Grennaskolan efter att främja hälsa och välbefinnande för alla sina elever och skapa en miljö som stödjer deras akademiska och personliga utveckling.